Aplicacions per a l'aprenentatge del valencià

Material perquè les persones sordes aprenguen nocions bàsiques de valencià.

  • Traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.
  • Corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança...
  • Programa d’autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...

Material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu.

Programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

Aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.